Skip to main content

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Ekran System®

WERSJA UMOWY 2.2

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Ekran System® (“Umowa Licencyjna”) jest umową prawną między Użytkownikiem (indywidualnym lub pojedynczym) a Ekran System Inc. dla Produktu wskazanego powyżej, która obejmuje, bez ograniczeń, a) całą zawartość plików, dysków, CD-ROM-ów lub innych nośników, z którymi zawarto niniejszą Umowę (“Oprogramowanie”); b) wszystkich następnych aktualizacji, zmodyfikowanych wersji, zmodyfikowanych modułów, wersji, poprawek, ulepszeń , modyfikacji, kopii, dodatków lub wersji serwisowych Oprogramowania, jeśli takie istnieją (łącznie zwane “Aktualizacjami”); oraz c) powiązaną dokumentację użytkownika oraz materiały objaśniające lub pliki dostarczone w formie pisemnej, “online” lub elektronicznej (“Dokumentacja” oraz wraz z Oprogramowaniem i Aktualizacjami “Produkt”). Instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z Produktu, zgadzasz się na warunki niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj ani nie korzystaj z produktu.

ZANIM KLIKNIESZ PRZYCISK “I AGREE”, PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, JEŚLI TAKIE DZIAŁANIA SĄ SYMBOLEM TWOJEJ ZGODY, KLIKAJĄC NA PRZYCISK “I AGREE”, ZGADZASZ SIĘ, ABY KONTYNUOWAĆ I ZOSTAĆ ZWIĄZANYM JAKO STRONA ZAWIERAJĄCA NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST WYKONALNA, JAK PISEMNA UMOWA NEGOCJOWANA PODPISANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, KLIKNIJ PRZYCISK “CANCEL”. PRODUKT NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANY NA TWOIM URZĄDZENIU, ZGODNIE Z TERMINEM OPISANYM PONIŻEJ.

1. DEFINICJE

“Wersja licencjonowania” oznacza wersję Ekran System®, która została licencjonowana do użytku przez jednostkę gospodarczą, komercyjną lub niekomercyjną. Wersja licencjonowana nie jest darmowa i nie można jej rozpowszechniać w żaden sposób.

“Licencja” oznacza licencję, którą posiadasz. Jeśli nie kupiłeś licencji (tj. Wersji licencjonowanej), jesteś związany ograniczeniami nielicencjonowanej wersji (Trial).

“Umowa licencyjna” oznacza ten dokument. Niniejsza umowa licencyjna jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną) a Ekran System Inc.

2. UDZIELENIE LICENCJI

2.1. Wersja licencjonowana i rodzaje licencji.

Po zakupie licencji otrzymasz klucz licencyjny lub listę kluczy licencyjnych. Powinieneś wprowadzić klucz(e) licencyjny(e) zgodnie z monitem Oprogramowania. Licencjonowane oprogramowanie może być wykorzystywane do rejestrowania sesji współbieżnych na serwerach terminali i / lub stacjach roboczych, zgodnie z kluczami licencyjnymi i dokonaną konfiguracją przez użytkownika.

Istnieje trzy (3) podstawowych typów licencji dla Ekran System®, są to:

a. Licencja Terminal Server Client. Licencja ta może zostać przypisana do serwera z dowolnym systemem operacyjnym z rodziny Windows z usługami terminalowymi (np. Windows Server Terminal Services, serwerem Citrix lub serwerem aplikacji). Umożliwia rejestrowanie dowolnej liczby równoległych sesji terminalowych uruchomionych na punkcie końcowym licencjonowanego serwera.

b. Licencja Infrastructure Server Client. Licencja ta może zostać przypisana do serwera z systemem operacyjnym Windows Server. Umożliwia nagrywanie maksymalnie dwóch (2) równoległych sesji uruchomionych na tym punkcie końcowym.

c. Licencja Cloud Server Client. Licencja ta może zostać przypisana do serwera z systemem operacyjnym Windows Server wdrożonym w chmurze (Microsoft Azure lub Amazon Web Services). Pozwala nagrywać maksymalnie dwie (2) równoległe sesje uruchomione na tym punkcie końcowym.

Wymienione typy licencji można łączyć w infrastrukturze użytkownika. Płatne licencje można swobodnie przenosić między obiektami infrastruktury użytkownika.

2.2. Wersja Trial.

Podmiot komercyjny lub niekomercyjny może korzystać z (ograniczonej) Wersji próbnej Produktu bez opłat przez trzydzieści (30) dni od dnia zainstalowania Produktu z wykorzystaniem klucza trial. Wersja testowa obejmuje stałą ograniczoną liczbę licencji, a mianowicie trzy (3) licencje na stację roboczą, jedną (1) licencję na serwer terminali i trzy (3) licencje na klienta Linux / UNIX Server.

2.3. Okres obowiązywania i wygaśnięcia.

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie pobrania, dostępu lub zainstalowania Produktu lub uiszczenia odpowiednich opłat licencyjnych (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) i będzie trwał przez okres określony w zamówieniu. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, niniejsza Umowa wygasa automatycznie, jeśli nie zastosujesz się do żadnego z ograniczeń lub innych wymagań opisanych w niniejszym dokumencie. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Produktu i zniszczyć wszystkie kopie Produktu.

2.4. Brak praw po rozwiązaniu umowy.

Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy nie będziesz już w żaden sposób upoważniony do obsługiwania lub używania Produktu.

3. DYSTRYBUCJA

NIE jesteś upoważniony do robienia kopii Produktu lub jego części; przekazywania kopii oryginalnego Produktu lub jego części komukolwiek; i dystrybuowania Produktu lub jego części w dowolnej formie (zmodyfikowanej / niezmodyfikowanej) za pomocą środków elektronicznych (Internet, BBS, biblioteki dystrybucji Shareware, CD-ROM itp.).

4. OGRANICZENIA

4.1. Ograniczenia Działań z Produktem.

Nie możesz dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania jako części Produktu. Nie możesz wypożyczać, wydzierżawiać ani wypożyczać Produktu. Możesz na stałe przenieść wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, pod warunkiem, że odbiorca wyraża zgodę na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

4.2. Ograniczenia Użycia.

Nie możesz używać Produktu w nielegalnym celu, w tym między innymi w celu uzyskania danych osobowych innych osób, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji należących do osób trzecich, szpiegowania itp. Ponosisz pełną odpowiedzialność za powiadomienie swoich pracowników, podwykonawców i innych stron, na które może wpłynąć Twoje wykorzystanie Produktu, o takim użytkowaniu i możliwych konsekwencjach.

5. USŁUGI WSPARCIA

Ekran System Inc. zapewnia usługi wsparcia związane z produktem. Każdy użytkownik, który kupił licencjonowaną wersję Produktu, posiada bezpłatny dostęp do Aktualizacji i Usług Wsparcia w ciągu jednego (1) roku, począwszy od daty pierwszej aktywacji licencji.

Korzystanie z Usług Wsparcia podlega zasadom i programom Ekran System Inc. opisanym w podręczniku użytkownika, w dokumentacji online i / lub innych materiałach dostarczanych przez firmę Ekran System Inc., ponieważ mogą one być modyfikowane od czasu do czasu.

Wszelkie dodatkowe kody Oprogramowania i / lub inne materiały dostarczone Użytkownikowi w ramach Usług Wsparcia są uważane za część Produktu i podlegają warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. W odniesieniu do informacji technicznych dostarczanych firmie Ekran System Inc. w ramach Usług Wsparcia, Ekran System Inc. może wykorzystywać takie informacje do swoich celów biznesowych, w tym do wsparcia i rozwoju produktów. Firma Ekran System Inc. nie wykorzysta informacji technicznych, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika.

6. PRAWA AUTORSKIE

Produkt i każda jego część są chronione prawem autorskim i postanowieniami umów międzynarodowych. Przyjmujesz do wiadomości, że żaden tytuł własności intelektualnej w Produkcie nie jest Tobie przekazywany. Przyjmujesz do wiadomości, że tytuł i pełne prawa własności do Produktu i każdej jego części pozostaną wyłączną własnością firmy Ekran System Inc. i nie uzyskasz żadnych praw do Produktu, chyba że wyraźnie określono to w niniejszej licencji. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie kopie Produktu lub jakiejkolwiek jego części będą zawierały te same informacje o prawach własności, które pojawiają się na i w Produkcie.

7. GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. BRAK GWARANCJI. EKRAN SYSTEM INC. WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKĄ GWARANCJĘ ZA PRODUKT. PRODUKT JEST DOSTARCZANY “W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI CZY PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA POZOSTAJE Z TOBĄ.

7.2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU EKRAN SYSTEM INC. LUB JEGO DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, DZIAŁANIA LUB STOSOWANIA PRODUKTU, A INFORMACJE ZAWARTE LUB KOMPILOWANE PRZEZ PRODUKT, ORAZ INTERAKCJA (LUB BRAK PRAWIDŁOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIA) Z ŻADNYM INNYM SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM DOSTARCZONYM PRZEZ EKRAN SYSTEM INC. LUB FIRMY TRZECIE. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, EKRANU SYSTEM INC. LUB JEGO DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOBREJ OPINII, PRZERWY W PRACY, USZKDZOENIA, ZAKŁÓCENIA LUB AWARII SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, KOSZTÓW NAPRAWY, WARTOŚĆ CZASU LUB INNYCH STRAT) WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTYM SPRZĘTEM, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU EKRAN SYSTEM INC. NIE PONOSI CZĘŚCIOWEJ ANI CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY PRZEKROCZAJĄCE KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT.

8. RÓŻNE

8.1. Zbieranie danych. Podczas funkcjonowania w Twojej infrastrukturze, Produkt nie przekazuje żadnych zebranych informacji firmie Ekran System Inc. ani żadnemu innemu podmiotowi zewnętrznemu. Takie dane przechowywane są w lokalizacjach skonfigurowanych i wskazanych przez użytkownika podczas wdrażania i używania Produktu.

Upoważnieni pracownicy firmy Ekran System Inc. mogą poprosić o informacje techniczne podczas świadczenia usług pomocy technicznej. Informacje te, w formie anonimowej, bez danych identyfikacyjnych, mogą być wykorzystywane do opracowywania technicznych ulepszeń Produktu.

8.2. Obsługa danych wrażliwych. Podpisując niniejszą umowę i rejestrując licencje Produktu, musisz podać informacje o firmie (nazwa firmy) i dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail i numer telefonu), aby skonfigurować konto klienta.

Ekran System Inc. używa usług zgodnych z regulacjami do obsługi danych klientów, takich jak Mailchimp i Hubspot.

W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie dostarczonych danych kontaktowych z naszych list kontaktując się bezpośrednio z Ekran System Inc. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie dostarczonych danych kontaktowych z naszych list kontaktując się bezpośrednio z Ekran System Inc.

8.3. Informacje kontaktowe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

©2013-2023 Ekran System Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt, w tym Oprogramowanie i towarzysząca mu Dokumentacja, są chronione prawami autorskimi i chronionymi prawem autorskim oraz międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

60 Kendrick St. Suite 201, Needham, MA 02494, USA

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.